DATOS IDENTIFICATIVOS

Titular : JOPRIMSA, S.L.

CIF : B-17453606

Datos registrales:

Inscrita en el Registro Mercantil de Girona, en el Tomo 836, Folio 111, Hoja GI-15877, Inscripción 1ª.

Dirección de contacto:

C/La Tordera, S/N
17450 Hostalric (Girona)
Telf: (+034) 972 864 207
E-mail: administració@joprimsa.com

 

AVISO LEGAL

ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE JOPRIMSA, S.L.

Estimado cliente,

Como ya sabrás, el 25 de mayo de 2018 será de aplicación el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de Protección de Datos. JOPRIMSA, S.L. mantiene una rigurosa política de privacidad con los datos personales de sus clientes.

Continuando con esta política de protección de datos, te remitimos este escrito para informarte de los tratamientos que se vienen realizando con tus datos personales y los aspectos a los que nos obliga dicha normativa.

A tal efecto, te informamos que tus datos siguen incorporados en nuestra base de datos y son objeto de tratamiento con la finalidad de ofrecerte la mejor prestación de servicios posible y poder atender los compromisos derivados de la relación comercial que mantenemos contigo, mediante el envío periódico de información sobre nuestros productos, servicios o novedades de JOPRIMSA, S.L., que pueden ser de tu interés y que buscan fomentar ventajas y beneficios para ti.

Te informamos que puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación y, en su caso, portabilidad o supresión comunicándolo a la dirección administracio@joprimsa.com  con indicación de tus datos personales. Si consideras que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrás presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.

Asimismo, te informamos sobre tu derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento del tratamiento. Tu información se conservará mientras exista un interés mutuo para ello y mientras no ejerzas alguno de los derechos que te amparan.

En el caso de producirse alguna modificación de tus datos, te rogamos nos lo comuniques para su subsanación, con la finalidad de mantener los datos actualizados, según la normativa legal vigente en protección de datos.

Saludos cordiales,

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts proporcionats per JOPRIMSA, S.L. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de JOPRIMSA, S.L. o de les persones físiques o jurídiques que s´ informi mitjançant l´adquisició d´ un producte o servei. JOPRIMSA, S.L. no confereix a l´adquirent cap dret d´ alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se el JOPRIMSA, S.L. tots aquests drets. La cessió d´ aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s´ estén, a més a més del contingut inclòs a JOPRIMSA, S.L., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

JOPRIMSA, S.L. ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s´ han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, JOPRIMSA, S.L. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i,en conseqüència , no s´ ha de confiar en ella como si ho fos. JOPRIMSA, S.L. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d´ aquesta web.

JOPRIMSA, S.L. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d´ ella, sense necessitat d´ avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte de la web que pugui fer l´usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas JOPRIMSA, S.L., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable  de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l´ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d´ aquesta o dels seus virus informàtics, d´ errades operatives o d´ interrupcions en el serveis o transmissió o d´ errades en la línea en l´ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi , constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.

JOPRIMSA, S.L. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d´ un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l´usuari. JOPRIMSA, S.L. no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d´ un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l´ús o mal ús d´ un vincle, o de la Informació obtinguda a través d´ ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l´accés, o de l´intent d´ utilitzar o d´ utilitzar malament un vincle, tan al connectar a la web de JOPRIMSA, S.L. com a l´accedir a la informació d´ altres webs des de la mateixa.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL E INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de JOPRIMSA, S.L.  Els drets de Propietat Intel·lectual i d´ explotació i reproducció d´ aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s´ estableixin des d´ ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de JOPRIMSA, S.L., són propietat exclusiva d´ aquesta, tret que s´ especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per JOPRIMSA, S.L., per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés e inequívoc per part d´ aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l´Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

 

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de JOPRIMSA, S.L. l´ús que l´usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

 

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d´ aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d´ aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de JOPRIMSA, S.L.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L´usuari, per virtut de la seva acceptació a las condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.